Pracownicy Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć prowadzą działalność naukową i dydaktyczną, uczestniczą w międzynarodowych projektach badawczych. W pracę naukową zaangażowani są lekarze, pielęgniarki i rehabilitanci oddziału.

Działalność naukowa

 • Badania naukowe z zakresu powikłań krążeniowych, infekcyjnych i nerkowych w okresie okołooperacyjnym.
 • udział w międzynarodowych audytach dot. intensywnej terapii (ICON, POPULAR, PEACE) prowadzonych przez European Society of Anesthesiology i European Society of Intensive Care Medicine.
 • Anestezjologia i intensywna terapia transplantologiczna.
 • Problem diagnozowania i leczenia delirium w oddziale intensywnej terapii.
 • Pooperacyjne zaburzenia poznawcze.
 • Uwarunkowania genetyczne zaburzeń obserwowanych w okresie okołooperacyjnym.
 • Ciągła terapia nerkozastępcza.
 • monitorowanie funkcji płuc przy użyciu różnych technik obrazowania.

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • Wpływ określonych czynników środowiskowych i genetycznych na wystąpienie powikłań krążeniowych, infekcyjnych i nerkowych w okresie okołooperacyjnym w kardiochirurgii, chirurgii ogólnej, transplantacyjnej i naczyniowej.
 • Walidacja skali CAM-ICU (metoda oceny występowania delirium w OIT) w populacji polskiej.
 • Zagadnienia etyczne w oddziale intensywnej terapii (uporczywa terapia, prawa pacjenta, prawa człowieka).
 • Ocena wykorzystania zaawansowanych technik monitorowania hemodynamicznego.
 • Ocena wykorzystania różnych technik nerkozastępczych.
 • Ocena zmienności genetycznej w zakresie układu krążenia, krzepnięcia, predyspozycji do wystąpienia określonych infekcji.
 • Modulujący wpływ różnych technik na układowy odczyn zapalny organizmu.
 • Wpływ fizjoterapii ukierunkowanej na pracę z układem oddechowym u pacjentów wentylowanych mechanicznie.
 • Wykorzystanie kinezjotapingu u chorych leczonych w OIT.

Scroll